U nás jako doma
...a přesto na dovolené

Objednejte si ubytování

Vyplňte všechny požadavky do zprávy a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

Ubytovací řád

Ubytování hosta:

-Ubytovací řád se vztahuje na přechodné ubytování hostů.

-Ubytovací zařízení může ubytovat hosta, kterého řádně zaeviduje. Za tímto účelem předloží host ihned po příchodu vlastní občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad nahrazující průkaz o totožnosti. Na základě těchto dokladů bude host zapsán do knihy hostů.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ HOSTŮ:

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) Vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů, ke kterému dochází v souvislosti s pobytem. Jde o údaje, které předáváte ubytovateli pro zápis do Knihy hostů. Údaje jsou používány i pro plnění právních povinností vůči Obecnímu úřadu, Cizinecké policii a Finančnímu úřadu. Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci. Poskytnutí osobních údajů pro účely ubytování je zákonným požadavkem, subjekt má povinnost osobní údaje poskytnout na základě § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné subjekt údajů ubytovat nebo sepsat ubytovací smlouvu. Máte právo na podání stížnosti u dozorového úřadu. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů, úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Účel zpracování: /Ubytovací služby/

Právním základem pro zpracování, které ubytovacímu zařízení ukládá zákon nebo jiná právní norma - jedná se o zpracování prováděné na základě právního důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení (GDPR), tj. zpracování nezbytné. Evidenční knihu ubytovaných hostů je ubytovatel povinen uchovat po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Rozsah zpracování osobních údajů:

Od subjektů se zpracovávají tyto údaje: jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu či místa trvalého bydliště v zahraničí, číslo OP nebo cestovního dokladu, doba ubytování, účel pobytu.

Adresa místa zpracování osobních údajů:
Paseky Nad Jizerou 29, 512 474 Paseky Nad Jizerou.

Kontaktní údaje:

Správcem osobních údajů je ubytovací zařízení Paseky Nad Jizerou 29, 512 474 Paseky Nad Jizerou IČ: 41802357  

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: iknihova@seznami.cz, telefon: +420 732 812 079

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. K osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

-Host obdrží svazek klíčů, z nichž jeden je od vstupních dveří, kůlny (lyžárny) a druhý od pokoje.

-Host je povinen pokoj uvolnit do 10:00 hod. posledního dne ubytování.

Cenové podmínky:

-Za ubytování je host povinen zaplatit v souladu s platným ceníkem. Platbu lze provést pouze převodem.

Stornovací podmínky:

-Storno 30 a více dnů před nástupem -bez poplatku.

-Storno 15 a 29 dnů před nástupem - 50% z celkové ceny za ubytování.

Storno 2 až 14 dnů před nástupem - 70% z celkové ceny za ubytování.

-Storno 0 až 1 den před nástupem - 100% z celkové ceny za ubytování.

Práva a povinnosti ubytovaných hostů:

-V pokoji nesmí host přemisťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

-Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní baterii, zhasnout světla. Pokud host hodlá opustit chalupu, je při odchodu povinen uzamknout chalupu a lyžárnu.

- V celém objektu platí přísný zákaz kouření a zapalování svíček.

Práva a povinnosti ubytovatele:

-Odevzdat hostu prostory jemu k ubytování vyhrazené ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený pobyt.

Závěrečná ustanovení:

-Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných předpisů.